سلولهای توده خوش خیم سینه از نظر ظاهر و عملکرد با سلولهای سالم متفاوت بوده، اما سرطانی به حساب نمی اید.

توده های خوش خیم سینه عبارتند از

هایپر پلازی مجرایی غیر طبیعی

نوعی رشد غیر طبیعی سلول ها در مجاری شیر است. تقریباً تمام مجرا بر اثر تکثیر مسدود می شود. این نوع رشد، سرطانی نبوده، اما توانایی تبدیل شدن به نوعی سرطان سینه غیر مهاجم به نام را دارد.

هایپرپلازی لوبولی غیر طبیعی

نوعی رشد غیر طبیعی سلول ها که در لوب ها تشکیل می شوند و تقریباً تمام لوب را پر می کند. این نوع رشد، توانایی تبدیل شدن به نوعی سرطان سینه غیر مهاجم به نام را دارد.

 

تغییرات ديسپلازى پستانى

بيمارى فيبروکيستيک

 

فیبروآدنوما

 

 

آبسه

 

 

پاپيلوم

 

تومورهای فیلودس