ایمپلنت ها را بر اساس جنس محتویات داخل، نوع سطح، مقدار برجستگی و شکل می توان تقسیم بندی کرد که به توضیح هر کدام می پردازیم:

جنس محتویات داخلی

تمام ایمپلنت های سینه پوششی از جنس سیلیکون دارند. اما ممکن است داخل این پوشش سیلیکونی از سرم نمکی (سالین) یا ژل سیلیکون پر شده باشد. البته اخیرا انواعی از ایمپلنت سینه که داخلشان مخلوطی از سرم نمکی و ژل سیلیکونی وجود دارد، ساخته شده است که کاربردهای خاص خود را دارند.

پروتز های سلیکونی

 

نوع سطح

هر کدام از ایمپلنت های سالین یا ژل ممکن است دارای پوششی صاف (smooth ) یا زبر (textured )از جنس سیلیکون باشد.

مقدار برجستگی

بر این اساس پروتزها را می توان به ۳ دسته :با برجستگی کم یا استاندارد (low profile) با برجستگی زیاد (High profile) برجستگی خیلی زیاد (Ultra high profile ) تقسیم کرد.

بر اساس شکل

می توان به دو دسته گرد و قطره اشکی یا آناتومیکال تقسیم کرد. در پروتز های گرد متقارن و شبیه نیمکره است. اما در شکل قطره اشکی قسمت بالای پروتز کم ضخیم تر از قسمت پایین آن است.